O szkole

Szkoła

Krótka historia…

Historia naszej szkoły rozpoczęła się prawdopodobnie w roku 1864. Do szkoły uczęszczały tak jak dziś dzieci z Miętnego, Jagodnego, Michałówki i prawdopodobnie Puznowa. W 1878 było ich 45. Szkoła posiadała cztery oddziały i uczył w niej jeden nauczyciel. Była w niej biblioteka , w której było 286 książek.W czasie nasilenia rusyfikacji liczba uczniów spadała. Nauka zaczynała się po skończonych pracach w polu i trwała do wiosny.

Po odzyskaniu wolności rozpoczęło się także nauczanie w naszej szkole. Liczba uczniów stale wzrastła. Trzeba było wybudować nowy budynek. Powstał on w 1924 roku i funkcjonował do początku lat osiemdziesiątych. Zapadając w pamięci mieszkańców jako „zielona szkoła”. Była jak na tamte czasy duża i dobrze wyposażona. Zatrudnieni w niej pedagodzy przeszli do historii jako zasłużeni dla okolicy i kraju. Kierownikiem jej był Piotr Jaroszewicz, późniejszy premier rządu Polski.Dzięki jego poparciu i działaniom ówczesnej dyrektorki Pani Krystyny Sasimowskiej powstał obecny budynek. Jest on systematycznie modernizowany i unowocześniany.

Dlaczego my?

„Każdy z nas orle skrzydła ma…” to motto Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkół w Michałówce. Dnia 12 maja 2011r. szkoła otrzymała imię Orła Białego.

Placówka od wielu lat współpracuje z wieloma instytucjami, które wspomagają jej działalność edukacyjną i wychowawczą. Uczestniczymy w ogólnopolskich kampaniach, akcjach i programach profilaktycznych, prozdrowotnych i edukacyjnych, a udział w nich niejednokrotnie umożliwia pozyskanie sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Szkoła jest zadbana, estetycznie i funkcjonalnie urządzona, dostosowana do potrzeb uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych). Mamy siedemnaście klasopracowni, przestronną i nowocześnie urządzoną świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę wraz z czytelnią i ICM, salę do zajęć indywidualnych z dziećmi, salę do gimnastyki korekcyjnej, stołówkę oraz gabinet pielęgniarki szkolnej.

W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. O skuteczności działań podejmowanych przez naszą placówkę świadczy to, że uczniowie osiągają dobre wyniki nauczania i sukcesy w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Rozwijamy u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia.

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami, świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom. Realizujemy działania antydyskryminacyjne i profilaktyczne. Organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne.

Nasza placówka ciągle się rozwija i udoskonala dzięki wsparciu Wójta Gminy Garwolin, współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami oraz uczniami, których głos jest dla nas szczególnie ważny.

Szkoła

Biblioteka

Szkoła

Świetlica szkolna – miejscem nauki, rozwoju, zabawy i odpoczynku!

Priorytetem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich (7.30 do 16.30), w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia prac domowych.

Zgodnie z regułą, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci, uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzenia czasu, proponując różnorodne zabawy i gry.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię. Gry i zabawy, także na świeżym powietrzu, umożliwiają poznawanie i rozwój współżycia oraz współdziałania w grupie, ważną nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłym życiu.

Skip to content