Szczegółowe zasady organizacji pracy podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce

Szczegółowe zasady organizacji pracy podczas nauczania zdalnego  w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce

 

Praca wykonywana w formie zdalnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce polegać będzie na prowadzeniu kształcenia zdalnego z   wykorzystaniem w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej oraz w  inny sposób wskazany przez nauczyciela.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia.
 1. Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu.
 1. Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o  bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.
 1. Wychowawca klasy- czuwa nad właściwą realizacją pracy zdalnej w swojej klasie, pozyskane informacje o uwagach, absencjach uczniów przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. O kluczowych sprawach informuje dyrekcję szkoły.
 1. Nauczyciele dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania i zmieniają go tak, aby dostosować go do  kształcenia na odległość i zrealizowane zostały treści z podstawy programowej.
 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem zajęć. Nauczyciele organizują pracę z  uczniami poprzez dziennik Librus (zadania domowe), w godzinach 8.00- 10.00. Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi. Nauczyciel powinien je zaplanować przemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (uczniowie powinni pracować z książkami, ćwiczeniami, czy w zeszytach).
 1. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania uczniowi nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 1. Uczniowie, którzy maja dostosowane wymagania ze względu na zalecenia zawarte w orzeczeniu czy opinii, otrzymują zadania dostosowane do swoich możliwości.
 1. Nie wszystkie zadania uczniowie przesyłają nauczycielowi. Mają być to te, dzięki którym nauczyciel będzie monitorował, sprawdzał wiedzę i postępy ucznia. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie (np.  z dnia na dzień). Powinny one zawierać informację o wadze oceny za wykonane zadanie . Termin informacji zwrotnej dla uczniów uzależniony będzie od ilości zebranych prac oraz ich obszerności, ale nie dłuższy niż 7 dni od ich otrzymania.
 1. Sposobem konsultacji nauczyciela z uczniami, rodzicami jest informacja poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie kontaktują się z nauczycielem w godzinach 11-15. Natomiast rodzic w innych godzinach , nauczyciel wtedy odpowiada w ciągu 24 godzin. Dopuszcza się inne formy kontaktu pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 1. W organizacji pracy klas VIII, trzeba wziąć pod uwagę nadchodzące egzaminy i zminimalizować zakres prac z przedmiotów nieegzaminacyjnych na rzecz większej ilości prac z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, ćwiczeń z materiałami z CKE.
 1. Uczniowie codziennie przez Librusa nawiązują kontakt z nauczycielami logując się na swoje konto uczniowskie i w zależności od wieku i stopnia samodzielności w   korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu, pamiętając, że najlepsze efekty daje systematyczna praca.
 1. Wszelkie wątpliwości co do formy, treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców) przez dziennik elektroniczny.
 1. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy przy monitorze.
 1. Rodzice powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 1. Rodzice powinni być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, zgłaszać problemy zdrowotne i inne uniemożliwiające uczniowi zdalną pracę.

 

 

Dyrektor Szkoły

 

Agnieszka Szczypek

 

 

 

 

Szczegółowe zasady organizacji pracy podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce